กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ก.ค. 2565 03:29 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ื 21
30 ก.ค. 2565 07:42 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ อบรมเชิงปฏิบัติการฯ.png กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Digital For Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21”
30 ก.ค. 2565 07:42 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Digital For Active Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21”
28 ก.ค. 2565 19:00 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข แบบทดสอบ
8 ก.ค. 2565 23:44 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข คำสั่งและเกียรติบัตรกรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงานสาระคณิตศาสตร์ระดับชาติ ปี2562
3 มิ.ย. 2565 19:02 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ปก.png กับ แผนการติดตามประเมินผลและนิเทศติดตาม ปีงบประมาณ 2565
3 มิ.ย. 2565 19:02 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง แผนการติดตามประเมินผลและนิเทศติดตาม ปีงบประมาณ 2565
2 มิ.ย. 2565 23:04 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ผลการประเมิน O-NET
2 มิ.ย. 2565 22:53 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี2563
22 เม.ย. 2565 00:53 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพนิ่ง2.png กับ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
22 เม.ย. 2565 00:53 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564
3 เม.ย. 2565 20:36 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565.png กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผลในสถานศึกษา “การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SCHOOLMIS)”
3 เม.ย. 2565 20:36 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผลในสถานศึกษา “การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SCHOOLMIS)”
24 มี.ค. 2565 01:12 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ 5C50BA45-9B98-4F20-ACC5-4B92984A9F1A.jpg กับ เกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 2565 01:12 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว ปีการศึกษา 2564
19 ก.พ. 2565 01:57 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
19 ก.พ. 2565 01:57 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__8208392.jpg กับ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
19 ก.พ. 2565 01:57 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
27 พ.ย. 2564 06:25 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-11-27 เวลา 21.10.06.png กับ Test Blue Print O-NET 2564
27 พ.ย. 2564 06:25 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง Test Blue Print O-NET 2564
30 ก.ย. 2564 23:19 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-10-01 เวลา 12.59.32.png กับ เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำสื่อ
30 ก.ย. 2564 23:19 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำสื่อ
20 ก.ย. 2564 00:10 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ messageImage_1632120960531.jpg กับ เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ PISA Style Online Testing
20 ก.ย. 2564 00:10 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ PISA Style Online Testing
18 ก.ย. 2564 04:57 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข เอกสารการนำเสนอ 9 จุดเน้น

เก่ากว่า | ใหม่กว่า