กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ม.ค. 2563 20:57 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข เกียรติบัตรการส่งเสริมการวัดและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
10 ม.ค. 2563 20:51 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__25944268.jpg กับ เกียรติบัตรการส่งเสริมการวัดและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
10 ม.ค. 2563 20:51 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง เกียรติบัตรการส่งเสริมการวัดและประเมินผล นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
23 ธ.ค. 2562 18:32 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ภาพหน้าจอ 2562-12-24 เวลา 09.25.33.png กับ คำสั่งและเกียรติบัตรกรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงานสาระคณิตศาสตร์ระดับชาติ ปี2562
23 ธ.ค. 2562 18:32 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง คำสั่งและเกียรติบัตรกรรมการตัดสินและกรรมการดำเนินงานสาระคณิตศาสตร์ระดับชาติ ปี2562
2 ส.ค. 2562 23:54 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ื 21
2 ส.ค. 2562 01:01 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ื 21
28 ก.ค. 2562 23:22 สมนึก แซ่อึ้ง อัปเดต ป้าย.jpg
28 ก.ค. 2562 23:22 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ื 21
20 ก.ค. 2562 02:36 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ และทำฐานข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2562
20 ก.ค. 2562 02:34 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ฐานข้อมูล Onet ปศ62_๑๙๐๗๒๐_0072.jpg กับ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ และทำฐานข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2562
20 ก.ค. 2562 02:34 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ และทำฐานข้อมูล O-NET ปีการศึกษา 2562
11 ก.ค. 2562 04:38 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
11 ก.ค. 2562 04:38 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__13049862.jpg กับ TestBlueprint การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
26 พ.ค. 2562 18:58 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วันที่ 26 พ.ค 2562
26 พ.ค. 2562 18:58 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__9256965.jpg กับ ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วันที่ 26 พ.ค 2562
25 พ.ค. 2562 18:46 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__3194893.jpg กับ ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วันที่ 26 พ.ค 2562
25 พ.ค. 2562 18:46 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง ข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วันที่ 26 พ.ค 2562
13 พ.ค. 2562 20:45 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__8642621.jpg กับ รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 2562 20:45 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง รายงานคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561
26 เม.ย. 2562 22:14 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ผลการประเมิน O-NET
26 มี.ค. 2562 04:41 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ S__5570652.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการวัดผลประเมินผลและบันทึกผลการเรียน (SchoolMIS)
26 มี.ค. 2562 04:41 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการวัดผลประเมินผลและบันทึกผลการเรียน (SchoolMIS)
25 มี.ค. 2562 20:29 สมนึก แซ่อึ้ง แก้ไข ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3
25 มี.ค. 2562 20:28 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ u.jpg กับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และม.3

เก่ากว่า | ใหม่กว่า