สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โพสต์8 ก.พ. 2559 05:39โดยสมนึก แซ่อึ้ง
สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
Ċ
817.pdf
(64k)
สมนึก แซ่อึ้ง,
8 ก.พ. 2559 05:39
ą
สมนึก แซ่อึ้ง,
8 ก.พ. 2559 05:39
Comments