การพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โพสต์27 ก.ย. 2559 07:21โดยสมนึก แซ่อึ้ง   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2559 08:16 ]
ตัวอย่างงานวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ภาพกิจกรรมการอบรม
Comments